การประยุกต์ใช้ต้นทุนโครงการแบบเบ็ดเสร็จซีเมนต์ขนาดเล็ก